Regulamin

Regulamin korzystania ze zbiorów i usług danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego („Regulamin”).

Data ostatniej aktualizacji: 2014-08-09

 1. Wstęp

  1. Niniejszy Regulamin opisuje warunki korzystania ze zbiorów i usług danych przestrzennych Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Kujawsko-Pomorskiego („Usługi”) oraz strony www.x.y.z („Strona”) przygotowanych w ramach realizacji projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działania 4.2 „Rozwój usług i aplikacji dla ludności” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza – usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej”.

  2. Prosimy o uważne jego przeczytanie przed rozpoczęciem korzystania ze Strony.

  3. Korzystając ze Srony i Usług, stajesz się ich Użytkownikiem, akceptujesz niniejszy Regulamin i musisz przestrzegać jego postanowień.

 2. O nas

  1. Strona jest prowadzona, w imieniu własnym oraz pozostałych uczestników projektu („Partnerów Projektu”), przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z siedzibą w Toruniu przy placu Teatralnym 2.

  2. Informacje na temat projektu oraz lista Partnerów Projektu – gmin i powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, znajdują się na Stronie w zakładce „Informacje o projekcie”. Dozwolone jest 3.1 Dozwolone jest korzystanie z zasobów Strony i Usług do celów niezarobkowych i niekomercyjnych, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. 22006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

 3. Zabronione jest

  1. Zabronione jest wykorzystywanie Stron i Usług w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  2. Zabronione jest jakiekolwiek nieuprawnione korzystanie lub dostęp, zakłócanie, niszczenie, przerywanie, ograniczanie działania: a. Strony, Usług i jakichkolwiek ich elementów składowych, b. urządzeń i sieci wykorzystywanych przez Stronę i Usługi, c. oprogramowania wykorzystywanego przez Stronę i Usługi, d. jakichkolwiek urządzeń, sieci i oprogramowania będącego własnością lub wykorzystywanego przez strony trzecie.

  3. Zabronione jest wykorzystywanie wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, skryptów lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Strony i Usług.

  4. Zabronione jest wykorzystywanie kodów komputerowych, skryptów lub programów automatyzujących korzystanie z Usług.

  5. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane przez wirusy lub jakiekolwiek inne technologie komputerowe, które mogą zainfekować twój sprzęt komputerowy, oprogramowanie, dane lub inne twoje materiały w związku z wykorzystywaniem naszej Strony lub pobranie jakiegokolwiek materiału znajdującego się na Stronie lub jakiejkolwiek innej stronie połączonej odnośnikami.

 4. Dostęp do Strony i usług

  1. Z należytą starannością dbamy o to aby Strona i Usługi były dostępne codziennie przez 24 godziny ale wykluczamy jakąkolwiek odpowiedzialność jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Strona i Usługi są niedostępne.

  2. Dostęp do Strony i Usług może zostać, bez uprzedzenia, czasowo wstrzymany z powodu awarii systemu, prac konserwacyjnych, napraw lub oraz jakichkolwiek innych przyczyn.

  3. Zamierzamy na bieżąco aktualizować naszą Stronę i usługi i zmieniać je w dowolnym momencie.

 5. Prawa autorskie

  1. Zawartość niniejszej witryny jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy o prawie autorskim, zgodnie, z którym: „Nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego: akty normatywne lub ich urzędowe projekty; urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole; opublikowane opisy patentowe lub ochronne; proste informacje prasowe.”

  2. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści Strony i Usług, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać go w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.

 6. Charakter udostępnianej informacji

  1. Informacja udostępniania na Stronie i przez Usługi ma charakter poglądowy i jest udostępniana wyłącznie w celu informacyjnym.

  2. Informacje udostępniane na Stronie i przez Usługi i nie mogą być traktowane jako dokumenty oficjalne, nie mogą być podstawą czynności administracyjnych czy urzędowych. Odpowiedzialność za szkody.

  3. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie odpowiadamy za szkody powstałe w związku ze Stroną i Usługami, ich użytkowaniem bądź w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego czy też nieprzestrzeganiem Regulaminu. Gromadzenie informacji na temat korzystania ze Stronu i Usług przez użytkowników.

  4. Zastrzegamy możliwość gromadzenia informacji na temat korzystania ze Strony i Usług przez użytkowników. Informacje te służyć nam będą w do celów statystycznych oraz analizy wykorzystania strony przez użytkowników. Informacje gromadzone są zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

 7. Umieszczanie odnośnika do naszej Strony

  1. Można umieszczać na własnej stronie www odnośnik do strony głównej www.x.y.x., pod warunkiem, że jest to zgodne z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  2. Umieszczenie odnośnika do naszej Strony na własnej stronie www jest bezpłatne.

  3. Odnośnik może dotyczyć jedynie Strony głównej.

  4. Nasza Strona nie może się stać częścią innej strony.

  5. Zastrzegamy sobie prawo do wycofania zgody bez podania przyczyn.

 8. Odnośniki znajdujące się na Stronie

  1. Na Stronie mogą znajdować się odnośniki do zasobów internetowych zarządzanych przez strony trzecie.

  2. Nie ponosimy jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasoby internetowe, do których odnośniki znajdują się na Stronie.

  3. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane przez korzystanie z zasobów internetowych, do których odnośniki znajdują się na naszej stronie.

 9. Postanowienia końcowe

  1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

  2. W przypadku powstania takiej konieczności, spory wynikające z korzystania ze Strony i Usług bądź naruszenia postanowień Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 10. Zmiany Regulaminu

  1. Niniejszy Regulamin może być w każdym czasie i w dowolnym zakresie zmieniany. Zmiany obowiązują od momentu opublikowania ich na Stronie.

  2. Ostatniej zmiany dokonano 9 Sierpnia 2014 roku.

 11. Dane kontatkowe

  1. Wszelkie pytania i komentarze, związane z korzystaniem ze Strony i Usług prosimy przesyłać za pomocą formularza znajdującego się na głównej Stronie w zakładce „Kontakt”.

Dziękujemy za korzystanie z naszej Strony.

Powrót